ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

До уваги первинних профспілкових організацій (представників трудових колективів)

опубліковано 26 лют. 2015 р., 05:12 tenny Adventure   [ оновлено 26 лют. 2015 р., 05:18 ]

Рекомендації

первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2015 році

 

Цього року колдоговірна кампанія проходить в умовах наростання та загострення фінансово-економічної кризи, негативні наслідки якої відчули більшість трудових колективів підприємств і організацій області.

Зрозумілі занепокоєння та тривога: негативні тенденції на світових товарних ринках, скорочення попиту на продукцію, що випускається, і виконувані роботи, постійне підвищення вартості позикових коштів та  енергоносіїв, недостатність заходів підтримки реального сектора економіки зберігають загрозу подальшого падіння економіки в державі та в області.

Як результат, на багатьох підприємствах, установах та організаціях вводиться режим неповного робочого часу, працівникам  надаються вимушені відпустки, залишаються значними борги з оплати праці, по страхових внесках до Пенсійного фонду України, єдиному соціальному внеску, можливо значне скорочення чисельності зайнятих працівників.

Наростає соціальна напруга через падіння рівня життя, в тому числі через зменшення рівня реальної заробітної плати та соціальної підтримки незахищених верств населення.

Саме в цей складний час, соціальний діалог повинен довести свою дієздатність під час проведення колдоговірної кампанії. Досвід багатьох країн, низки українських компаній демонструє, що конструктивний пошук варіантів вирішення проблем за столом переговорів з урахуванням інтересів всіх сторін і орієнтованістю на перспективу, дозволяв підприємствам і галузям не тільки переживати кризу, а й мати високий потенціал для прогресу у посткризовий період.

Характерним для колективно-договірної роботи стане зростання певних труднощів, пов'язаних з процедурою підготовки та узгодження проектів колективних договорів, угод. З боку роботодавців робляться спроби внесення норм «замороження» рівня оплати праці або навіть змін щодо його зниження, припинення дії зобов'язань та виплат стимулюючого характеру, запровадження режиму скороченого робочого часу, масового скорочення працівників тощо.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та низки законодавчих актів «під бюджет», відмінені ряд соціально-значущих економічних прав та гарантій працівників, передано право визначення та надання пільг умовами колективних договорів.

Тому, значення колективного договору суттєво зростає.

Тільки повний, змістовний колективний договір може стати надійною правовою основою для створення відповідних умов праці, в тому числі їх оплати в конкретній організації, на підприємстві. Тільки колективний договір може забезпечити стійкі відносини між трудовим колективом і роботодавцем, чітко визначити права і зобов'язання обох сторін.

Об'єднання профспілок Харківської області та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації наполягають - колективний договір є найважливішим інструментом захисту трудових прав і гарантій працівників, тому настійно рекомендують не йти шляхом пролонгації колективних договорів, а укладати нові або вносити зміни і доповнення в діючі.

В Рекомендаціях враховані норми Закону України «Про колективні договори і угоди», діючої Генеральної угоди на 2010-2012 роки, положення окремих нових законодавчих та нормативних актів, Територіальної Угоди на 2013-2015 роки, Постанови Виконкому Об'єднання профспілок Харківської області від 09.12.2014 року № В-68-3 «Про проведення колдоговірної компанії 2014 року та завдання на 2015 рік».

Об'єднання профспілок Харківської області та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації рекомендують враховувати у роботі також відповідні Рекомендації 2015 року.

 

Основними завданнями при проведенні колдоговірної роботи у 2015 році повинні стати:

 • дієвий, конструктивний соціальний діалог між роботодавцями та членами трудового колективу;
 • збереження та збільшення гарантій для працівників у порівнянні з раніше досягнутими домовленостями за колективними договорами.
 • конкретизація норм, встановлених законодавством, замість  їх дублювання;
 • недопущення порушень норм трудового законодавства;
 • вдосконалення контролю за виконанням колективних договорів;
 • пошук ефективних механізмів для реалізації домовленостей.

 

Загальні вимоги, які необхідно вирішити шляхом переговорів з укладання колективних договорів у 2015 році.

 

У сфері виробничих відносин передбачити:

 

 Спільні з роботодавцями дії щодо:

 • освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції (пункт 1.3.7. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки ).
 • залучення інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів;
 • технічного переоснащення, модернізації, впровадження нових технологій;
 • підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці;

 

Участь представників первинних профспілкових організацій у:

 • роботі органів управління підприємства (зборах акціонерів, наглядових радах та ін.) ( ст. 245 КЗпП, ст. 65 Господарського кодексу, ст. 25 Закону «Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності», ст. 46 Закону України «Про господарські товариства» , п. 1.17 Генеральної угоди, п. 1.3.3 Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • розробці статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав; внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програм розвитку персоналу тощо);
 • формуванні фінансових планів у частині соціально-економічного  розвитку підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств;
 • підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50  відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток.

 

Надання роботодавцем інформації про:

 • прийняття рішення стосовно реформування, реструктуризації, в тому числі санації збиткових підприємств (п. 1.3.5Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) щодо забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин (п. 1.14 Генеральної угоди на 2010-2012 роки, п. 1.3.6 Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • порушення справи про банкрутство, забезпечення участі представника профкому у судовій процедурі, у розробці плану санації підприємства в частині, яка пов'язана зі скороченням працівників та іншими питаннями соціально-трудових відносин.

 

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості рекомендуємо до включення у колективні договори норм щодо:

запровадження попереджувальних заходів для запобігання на підприємствах, незалежно від форми власності та господарювання, масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця (ст.48 Закону України «Про зайнятість населення»):

 • погодження питання скорочення більше 5% працівників протягом року з відповідним вищим органом профспілки (п. 2.1.11. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • запровадження на підприємстві неповного режиму роботи – не допускати застосування скороченого режиму більше трьох місяців на рік. В разі застосування неповного робочого дня (тижня) визначати умови оплати праці (п. 2.1.7. ,2.3.3. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • обмеження використання на підприємствах нетипових форм зайнятості, відповідно до ст.3 9, 50 Закону України «Про зайнятість населення» (у т.ч. оформлення працівників за цивільно-правовими договорами, залучення працівників суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні);
 • передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт стороннім організаціям (п. 2.3.2. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • визначення порядку підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років, визначення конкретних обсягів професійного навчання (перенавчання) працівників і витрат коштів на ці цілі (п. 2.3.2. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки ).


У сфері оплати праці :

Врахувати, що на 2015 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 року №80-VІІІ встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

 • в місячному розмірі: з 1 січня – 1218 грн., з 1 грудня – 1378 грн.
 • в почасовому розмірі: з 1 січня – 7,29 грн., з 1 грудня – 8,25 грн.

Зменшення мінімальної часової тарифної ставки у 2015 році викликано збільшенням норми тривалості робочого часу на 2015 рік, тому не вважається погіршенням умов оплати праці.

Довідково: норма тривалості робочого часу на 2015 рік - 2004 год.

                    норма тривалості робочого часу на 2014 рік - 2002 год.

 

Рекомендуємо шляхом домовленостей передбачати норми щодо:

 

 • підвищення тарифних ставок (окладів) не менш ніж індекс інфляції за 2014 рік. Відпрацювати можливість підвищення заробітної плати на рівень, який дасть змогу сплачувати єдиний соціальний внесок з понижуючим коефіцієнтом;
 • встановлення і дотримання міжкваліфікаційних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці відповідно до положень галузевих угод;
 • встановлення переліку доплат і надбавок в розмірах не нижче передбачених законодавством, Генеральною, галузевими угодами (Додаток 3 до Генеральної угоди на 2010-2012 роки, п. 3.1.5. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • введення, заміни, перегляду норм праці, які проводити за погодженням з профспілковим комітетом і після попереднього інформування працівників не пізніше, ніж за один місяць до їх введення (ст. 86 КЗпП);
 • визначення конкретних термінів виплати заробітної плати: не рідше 2 -х разів на місяць через проміжок часу , що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду , за який виплачується заробітна плата. Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ст.115 КЗпП, ст.24 Закону «Про оплату праці», п.3.3.1. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки;
 • вжиття невідкладних заходів у випадку утворення заборгованості із заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску:
 • складання погодженого з первинною профспілковою організацією графіку погашення заборгованості;
 • розробки, спільно з профкомом, заходів для повного повернення боргів з виплати заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску;
 • надання роботодавцем на вимогу виборних профспілкових органів інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації у разі затримки виплати заробітної плати;
 • своєчасної видачі на звернення працівників довідок про заборговану заробітну плату.


У сфері охорони праці та здоров'я  слід приділити увагу питанням:

 • вжиття комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, промисловим аваріям і пожежам, забезпечення джерел та обсягів їх фінансування, не менше за передбачені чинними галузевими угодами, контроль профспілок за виконанням зазначених заходів;
 • забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а також миючими та знезаражуючими речовинами (п. п. 4.1.14, 4.2.3. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);
 • забезпечення проведення попередніх при прийомі на роботу і періодичних медичних оглядів у повній відповідності до вимог наказів Міністерства охорони здоров’я, психофізіологічної експертизи для робітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та потребуючих професійного відбору;
 • проведення навчання з питань охорони праці уповноважених представників, членів виборних органів, громадських інспекторів праці профспілок зі збереженням заробітної плати (ст. 42 Закону України «Про охорону праці»);
 • своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження графіків її проведення з профкомом, включення представників профспілкової організації до складу комісії з проведення атестації та надання інформації профспілковій стороні про результати атестації та надані працівникам пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці, заходи, передбачені для усунення дії шкідливих факторів на робочих місцях;
 • участі представників первинних профспілкових організацій у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, аналізу причин виробничого травматизму і професійної захворюваності, виявлення прихованих нещасних випадків, не допущення випадків безпідставного звинувачення самих потерпілих.

 

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

Через брак обігових коштів наполягати на збереженні існуючих додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для працівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідна допомога, виплати у зв'язку з виходом на пенсію, пільги, виплати та компенсації (наприклад, на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних платежів) для ветеранів праці, інвалідів, сімей з дітьми-інвалідами та ін.) тощо.

Також необхідно визначити зобов’язання щодо надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО, та членам їх родин. Слід враховувати, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 • надання допомоги ветеранам праці, війни, військової служби, інвалідам, малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам (п. 4.5. Генеральної угоди на 2010-2012 роки, п. 5.1.4 Територіальної Угоди на 2013-2015 роки).
 • відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці) (п. 6.3.1. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки).
 • забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
 • забезпечення роботодавцями повного виконання обов’язку щодо офіційного документального оформлення фактичних трудових відносин працівниками та виплати їм заробітної плати, збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

Гарантії діяльності профспілкової організації щодо:

 • щомісячного безоплатного утримання із заробітної плати і в повному обсязі перераховування членських профспілкових внесків на рахунок профспілки, визначення строків перерахування (п.8.3.1. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки).
 • порядку  надання для роботи виборного органу первинної профспілкової організації приміщення (приміщень) для роботи і проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною (ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
 • надання членам виборних профспілкових органів, а також особам, що здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, за їх запитом необхідної інформації, а також можливості вільного доступу до робочих місць членів профспілки (ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
 • збереження середньої заробітної плати за учасниками культурно-масових та спортивних змагань під час їх проведення.
 • забезпечення здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, про охорону праці на підприємствах усіх форм власності членами виборних профспілкових органів (у тому числі правовими та технічними інспекторами вищих профспілкових організацій, до складу яких входить первинна організація підприємства) (ст. 21,22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Обов’язково слід передбачити умови контролю за виконання колективного договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до методичних рекомендацій

 

Звернути увагу на зміни, які внесено до  законодавства України.

 

Щодо трудових відносин  та зайнятості

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.0214 № 77- VIII, який набрав чинності з 1 січня 2015 року, внесені зміни до окремих статей Кодексу законів про працю України:

- у частину третю статті 24:

"Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Обов’язково потрібно повідомляти про укладання трудового договору органи фіскальної служби. Станом на 26 січня 2015 року типова форма відсутня, рекомендуємо повідомляти органи фіскальної служби у довільній формі.

- норма ст. 24 -1 -  про реєстрацію трудового договору між працівником та фізичною особою – підприємцем в органах служби зайнятості – виключена.

- у статтю 48:

- щодо ведення трудових книжок студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації";

- частина третя доповнена другим реченням такого змісту: «Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування»;

- у частини третю і четверту статті 49-2:

«Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення», власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства»;

- у статтю 196 - для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону України «Про зайнятість населення";

- частина перша статті 232 доповнена пунктом 6, про те, що:

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

«працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи";

- змінена назва статті 235. Тепер вона має назву  «Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи" та доповнена новою частиною такого змісту:

«При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи";

- частина перша ст. 259 передбачає «Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». Органи прокурати вилучені з переліку органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства;

-  стаття 265 викладена в новій редакції «Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

– порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

– недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

– порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Важливо: Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України»    76-VIII від 28.12.2014 виключено статтю 49 Закону України «Про зайнятість населення» та           п. 7 розділу XV  "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо можливості дострокового виходу на пенсію працівників, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, та військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, яким на день вивільнення залишилося не більше півтора року до встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру". 

Також, Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

до статті 41 - «Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці». Зокрема, визначено, що порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності - від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- до статті 172 « Грубе порушення законодавства про працю» - Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

 

 

Звертаємо увагу, що відповідно до п.9 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2015 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» для  керівників органів виконавчої влади та інших державних органів надано право щодо  зменшення або скасування стимулюючих виплат, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, а також надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати без обмеження терміну, встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, без згоди та попередження про це працівників не попереджаючи за 2 місяці.

 

У сфері оплати праці звернути увагу:

 

Законом України від 28.12.2014 № 76- VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» внесені зміни: 

частина шоста ст. 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» доповнена нормою щодо проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

 

Відповідно до п. 33 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»  від 28.12.0214 № 77-VIII внесено зміни до ст. 10 Закону України  «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», тому слід враховувати,   якщо заробітна плата працівника за основним місцем роботи на місяць менша за законодавчо визначений рівень мінімальної заробітної плати, роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок  по ставці від мінімальної заробітної плати (зміни внесені відповідно).

 

 

При формуванні розділу «Охорона праці та здоров'я» врахувати:

 

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»  від 28.12.0214 № 77-VIII: внесено зміни та викладено у новій редакції  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi» з новою назвою Закон України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування», втратив чинність Закон України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням» та утворено Фонд соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Держава гарантує працюючим громадянам соціальний захист у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Так, Законом України № 77-  VIII  від 28.12.2014 внесені зміни:

- змінено розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до               ст. 24 ( у попередньому Законі ст. 37):

- допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

1) 50 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

5) 100 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни; донорам.

Тому, слід особливу увагу приділити організації роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та підвищення її ролі у вирішенні питань захисту прав застрахованих осіб і членів їх сімей на страхові виплати.

Оскільки держава бере на себе лише оздоровлення санаторно-курортними закладами застрахованих осіб в частині реабілітації працівників, особливої уваги потребують питання оздоровлення працівників та дітей. Ці питання, а також питання придбання новорічних подарунків для дітей працівників повинні бути закріплені у колективних договорах. Такі норми передбачені частиною третьою            ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Також особливої уваги потребують питання передбачення витрат на охорону праці. Для госпрозрахункових підприємств - не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік.

 

Увага! Частина четверта ст. 19 Закону України «Про охорону праці» передбачає визначення у колективному договорі розміру витрат на охорону праці на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

Comments