ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

Рекомендації первинним профспілковим організаціям щодо укладання колективних договорів

опубліковано 26 лют. 2016 р., 07:15 tenny Adventure

Рекомендації 

первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2016 році

Колдоговірна кампанія 2016 року проходить в умовах поглиблення та загострення соціально-економічної, політичної кризи, продовження зростання вартості комунальних послуг та товарів першої необхідності, значного скоро-чення чисельності зайнятих працівників.

На багатьох підприємствах, установах та організаціях вводиться режим неповного робочого часу, працівникам надаються вимушені відпустки, залишаються значними борги з оплати праці, по страхових внесках до Пенсійного фонду України, єдиному соціальному внеску,

Наростає соціальна напруга через падіння рівня життя, в тому числі через зменшення рівня реальної заробітної плати та соціальної підтримки незахищених верств населення.

Характерним для колективно-договірної роботи стане зростання певних труднощів, пов'язаних з процедурою підготовки та узгодження проектів колективних договорів, угод.  З боку роботодавців робляться спроби внесення норм «замороження» рівня оплати праці або навіть змін щодо його зниження, припинення дії зобов'язань та виплат стимулюючого характеру, запровадження режиму скороченого робочого часу, масового скорочення працівників тощо.

Тому суттєво зростає значення колективного договору.

Тільки повний, змістовний колективний договір може стати надійною правовою основою для створення відповідних умов праці, в тому числі їх оплати в конкретній організації, на підприємстві. Тільки колективний договір може забезпечити стійкі відносини між трудовим колективом і роботодавцем, чітко визначити права і зобов'язання обох сторін.

Об'єднання профспілок Харківської області та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації наполягають - колективний договір є найважливішим інструментом захисту трудових прав і гарантій працівників, тому настійно рекомендують не йти шляхом пролонгації колективних договорів, а укладати нові або вносити зміни і доповнення в діючі.

Підстави для укладання колективних договорів

Колективний договір - це форма правотворення, яку держава надає підприємствам, установам. організаціям для конкретизації діючого трудового законодавства з врахуванням їх особливостей і умов.

Завданням колективного договору є також питання регулювання трудових відносин, не врегульованих чинним законодавством.

Мета укладення колективного договору - соціальний захист прав найманих працівників, сприяння покращенню їх умов праці, завоювання соціально-економічних переваг і розширення їх прав.

Але, разом з тим, колективний договір в значній мірі сприяє і ефективності господарської діяльності, підвищенню рентабельності виробництва, якості продукції. Пояснюється це тим, що цей основний документ локальної дії на підприємстві (в установі, організації) містить взаємні зобов’язання сторін, спрямовані на вищевказані цілі. При цьому, використовуючи надане законом право щодо встановлення за рахунок власних коштів додаткових, порівняно з законодавством, трудових і соціально-економічних пільг для працівників, власник або уповноважена ним особа використовує їх як засіб зацікавлення і заохочення працівників до поліпшення дисципліни праці, стабілізації виробничого процесу, підвищення продуктивності праці і, нарешті, отримання прибутків.

Колективний договір – основний документ, що регулює трудові відносини та соціально-економічні інтереси роботодавця і найманих працівників. Укладення колективного договору передбачено ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 65 Господарського кодексу України, ст.ст. 11,12,13 Кодексу законів про працю, ст. 4,6,8 Закону України «Про соціальний діалог», ст.ст.10,19,20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Конвенції МОП № 98 «Щодо застосування принципів права на організацію і укладання колективних договорів».

Основними завданнями при проведенні колдоговірної роботи у 2016 році повинні стати:

- дієвий, конструктивний соціальний діалог між роботодавцями та членами трудового колективу;

- збереження та недопущення згортання гарантій для працівників у порівнянні з раніше досягнутими домовленостями за колективними договорами;

-         конкретизація норм, встановлених законодавством, замість  їх дублювання;

-         недопущення порушень норм трудового законодавства;

-         вдосконалення контролю за виконанням колективних договорів;

-          пошук ефективних механізмів для реалізації домовленостей.

Слід враховувати, що узгоджені норми колективного договору не можуть бути нижчими за відповідні у Генеральній, галузевих та територіальній угодах.  

Загальні вимоги, які необхідно вирішити шляхом переговорів з укладання колективних договорів у 2016 році.

У сфері виробничих відносин передбачити:

 Спільні з роботодавцями дії щодо:

- освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції;

- подолання технічної відсталості, модернізації виробництва, оновлення основних фондів, впровадження сучасних технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць;

- економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв;

- спрямовування коштів підприємств та організацій, що вивільняються в результаті зменшення податкового навантаження, на підвищення заробітної плати з встановленням частки цієї суми у колективному договорі;

- залучення інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів.

Участь представників первинних профспілкових організацій у:

 підготовці:

 - рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до статуту підприємства (у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав);

- внутрішніх документів підприємства (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо);

формуванні:

- фінансового плану підприємства,  пропозицій стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єкта господарювання на соціально-економічний розвиток;

- змін до договорів купівлі-продажу державного майна акціонерного товариства;

роботі комісій з питань: 

- приватизації, реструктуризації, передачі у концесію, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;

- санації збиткових підприємств (щодо  розробки плану санації підприємства в частині, яка пов'язана зі скороченням працівників та іншими питаннями соціально-трудових відносин).

Надання роботодавцем інформації про:

- прийняття рішення стосовно реформування, реструктуризації, в тому числі санації збиткових підприємств;

- стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) щодо забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин;

- порушення справи про банкрутство.

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості рекомендуємо до включення у колективні договори норм щодо:

- запровадження попереджувальних заходів для запобігання на підприємствах, незалежно від форми власності та господарювання, масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця:

- погодження питання скорочення більше 5% працівників протягом року з відповідним вищим органом профспілки;

- визначення умов оплати праці працівників у разі запровадження на підприємстві режиму неповної зайнятості;

- обмеження використання на підприємствах нетипових форм зайнятості, відповідно до ст.3 9, 50 Закону України «Про зайнятість населення» (аутстаффінгу, аутсорсінгу, лізінгу персоналу);

- передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт стороннім організаціям;

- обґрунтованого застосування строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на тимчасову роботу тощо.

У сфері оплати праці :

Врахувати, що на 2016 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 року № 928-VIII, встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 8,29 гривні, з 1 травня - 8,69 гривні, з 1 грудня - 9,29 гривні.

Довідково: норма тривалості робочого часу для 5-денного робочого тижня:

                   на 2016 рік - 2003 год;  на 2015 рік - 2004 год.

Рекомендуємо для підприємств, установ, організацій шляхом домовленостей передбачати норми щодо:

- підвищення тарифних ставок (окладів) не менш ніж індекс інфляції за 2015 рік (крім бюджетних установ);

встановлення і дотримання міжкваліфікаційних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці відповідно до положень галузевих угод;

- встановлення переліку доплат і надбавок в розмірах не нижче передбачених законодавством, Генеральною, галузевими угодами;

- введення, заміни, перегляду норм праці, які проводити за погодженням з профспілковим комітетом і після попереднього інформування працівників не пізніше, ніж за один місяць до їх введення;

- визначення конкретних термінів виплати заробітної плати: не рідше 2 -х разів на місяць через проміжок часу , що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який виплачується заробітна плата. Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника;

- вжиття невідкладних заходів у випадку утворення заборгованості із заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску:

- складання погодженого з первинною профспілковою організацією графіку погашення заборгованості;

- розробки, спільно з профкомом, заходів для повного повернення боргів з виплати заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску;

- надання роботодавцем на вимогу виборних профспілкових органів інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації у разі затримки виплати заробітної плати; 

- своєчасної видачі, за зверненням працівників, довідок про суму заборгованої заробітної плати.

У сфері охорони праці та здоров'я  слід приділити увагу питанням:

 - вжиття комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, промисловим аваріям і пожежам, забезпечення джерел та обсягів їх фінансування, не менше передбаченого законом, чинними галузевими та територіальними угодами, контроль профспілок за виконанням зазначених заходів;

- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а також миючими та знезаражуючими речовинами (п. п. 4.1.14, 4.2.3. Територіальної Угоди на 2013-2015 роки);

- забезпечення проведення попередніх при прийомі на роботу і періодичних медичних оглядів у повній відповідності до вимог наказів Міністерства охорони здоров’я, психофізіологічної експертизи для робітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та потребуючих професійного відбору;

- проведення навчання з питань охорони праці уповноважених представників, членів виборних органів, громадських інспекторів праці профспілок зі збереженням заробітної плати (ст. 42 Закону України «Про охорону праці»);

своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження профкомом графіків її проведення та результатів атестації, контроль за наданням працівникам пільг і компенсацій за шкідливі (особливо шкідливі) та важкі умови праці за результатами атестації робочих місць, ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць та доручення наказів про результати атестації до трудових книжок;

- запровадження лише у виключних випадках режиму праці з неповним робочим днем для працівників, яким встановлено право, за результатами атестації робочих місць за умовами праці, на державну пільгову пенсію, додаткову відпустку та ін.;

- участі представників первинних профспілкових організацій у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, аналізу причин виробничого травматизму і професійної захворюваності, виявлення прихованих нещасних випадків, не допущення випадків безпідставного звинувачення самих потерпілих.

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

Рекомендувати включати до колективних договорів положення щодо:

- надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для працівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідну допомогу, виплату у зв'язку з виходом на пенсію, компенсації (на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних платежів) для ветеранів праці, інвалідів, сімей з дітьми-інвалідами) тощо;

- надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО, та членам їх родин; (Слід врахувати, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову.

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.)

- надання допомоги ветеранам праці, війни, військової служби, інвалідам, малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам;

відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці);

- забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

- забезпечення роботодавцями повного виконання обов’язку щодо офіційного документального оформлення фактичних трудових відносин з працівниками та виплати їм заробітної плати, збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

Гарантії діяльності профспілкової організації щодо:

- утримання (щомісячного безоплатного) із заробітної плати і в повному обсязі перераховування членських профспілкових внесків на рахунок профспілки, визначення строків перерахування;

порядку  надання виборному органу первинної профспілкової організації приміщення (приміщень) для роботи і проведення зборів працівників з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом;

- надання членам виборних профспілкових органів, а також особам, що здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, за їх запитом, необхідної інформації, а також можливості вільного доступу до робочих місць членів профспілки;

- збереження середньої заробітної плати за учасниками культурно-масових та спортивних змагань під час їх проведення;

- забезпечення здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, про охорону праці на підприємствах усіх форм власності членами виборних профспілкових органів (у тому числі правовими та технічними інспекторами вищих профспілкових організацій, до складу яких входить первинна організація підприємства).

Обов’язково слід передбачити порядок контролю за виконанням умов колективного договору.

В Рекомендаціях враховані норми:

Закону України « Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності»;

- Закону України «Про колективні договори і угоди»;

- Закону України «Про оплату праці»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України  «Про зайнятість населення»;

- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці

                             та інших громадян похилого віку в Україні";

- Закону України «Про господарські товариства»;

- Господарського кодексу України;

- діючої Генеральної угоди на 2010-2012 роки;

- Територіальної Угоди на 2013-2015 роки;

- Постанови Виконкому Об'єднання профспілок Харківської області від 08.12.2015 року № В-11-1 «Про завдання щодо проведення дієвого соціального діалогу на локальному рівні з метою поліпшення трудових відносин та запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

 

Додаток до методичних рекомендацій

 

Звернути увагу на зміни, які внесено до  законодавства України.

 

З 1 січня 2016 року набрали чинності Закони України, які необхідно врахувати при укладанні колективних договорів:

-   «Про державний бюджет України на 2016 рік» (від 25. 12. 2015 № 928);

-  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (від 24.12.2015 № 909); 

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911)

Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» встановлено:

- У 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1313 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1637 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1208 гривень (стаття 7).

- Встановлено  у 2016 році мінімальну заробітну плату :

у місячному розмірі: з 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 8,29 гривні, з 1 травня - 8,69 гривні, з 1 грудня - 9,29 гривні (стаття 8). .

Установити, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2016 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму таття 9).

Передбачено підвищення порога проведення індексації грошових доходів населення, з 101% до 103%. Таким чином, інфляція в 2,9% не рахується знеціненням доходів громадян і не вимагає компенсації. (Закон України від 24.12.2015 
№  911-
VIII).

Внесено зміни до статті 21 Кодексу Законів про працю. Тепер, відповідно до зазначеної статті, забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема, порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності ВІЛ / СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суд або інші органи за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Ці зміни вступили в силу 26.11.2015.

Зміни, що стосуються платників єдиного соціального внеску:

  Щодо зменшення сплати єдиного внеску

Скасовано утримання єдиного внеску із заробітної плати працівників.

Крім того, Відмінено ставки єдиного соціального внеску залежно від класу професійного ризику виробництва.

Ставку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яку сплачує роботодавець знижено до 22 %. Середній розмір ЄСВ у 2015 році складав 38,79 %.

Як і в минулому році, у разі нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі меншому за мінімальну заробітну плату, нараховування єдиного соціального внеску проводиться із розрахунку мінімальної заробітної плати. Якщо такі доходи нараховані страхувальником, який не є основним роботодавцем, то єдиний внесок нараховують на фактичний розмір доходу незалежно від його розміру.

До відома: Мінімальний страховий внесок у 2016 році становить (для ставки 22%):

у січні - квітні

у травні - листопаді

у грудні

303,16грн;

319 грн

341 грн

Оподаткування доходів фізичних осіб.

Змінено ставка податку на доходи фізичних осіб. Якщо у 2015 році діяли ставки 15% і 20% з суми перевищення 10 розмірів мінімальної заробітної плати, то з 01.01.2016 року основна ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%. Прогресивної шкали немає.

Зменшення ставки ЄСВ  з 2016 року жодним чином не впливає на механізм обчислення та розмір пенсії. Кошти з врахуванням понижуючої ставки єдиного внеску на виплату пенсій закладено у держбюджеті на поточний рік.

Залишається норма щодо утримання військового збору у розмірі 1,5%.

Податкова соціальна пільга

У пп.169.1.1 ПКУ закріплено, що розмір загальної податкової соціальної пільги дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Граничний розмір зарплати платника податків, що дає право на застосування податкової соціальної пільги, дорівнює 1930 грн.

Розмір податкової соціальної пільги у 2016 році, грн.

Граничний розмір доходу, що дає право на отримання

ПСП (1378х1,4)

Прожитковий

мінімум

Загальна

(1378х50%)

Підвищена

(1378х50% х150%)

Максимальна

(1378х50% х200%)

 

1930

1378

689

1033,50

1378

Правила застосування податкової соціальної пільги до зарплатних доходів працівників, які мають право на податкову соціальну пільгу, залишилися колишніми. 

Щодо максимальної величини доходу застрахованих осіб

Збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 17-ти до 25-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 7 Закону № 928).

Відповідно це становить:

 - з 01.01.2016 – 34 450 грн.

- з 01.05. 2016 – 36 250 грн.

- з 01.12.2016 – 38 750 грн.

Щодо оподаткування пенсійних виплат

З 1 січня 2016 року межу для оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання змінено.

У минулому році оподаткуванню в 15 % підлягали пенсії, розмір яких перевищував три розміри мінімальної заробітної плати (3654 грн.) в частині, що не досягала 10-ти мінімальних заробітних плат. База оподаткування у 20% застосовувалась, якщо сума перевищення складала більш ніж 10-кратний розмір мінімальної зарплатні (12180 грн.).

Цього року зафіксовано єдину ставку оподаткування пенсій на рівні 15 % для суми пенсійної виплати, що перевищує 4134 грн. (3 мінімальні заробітні плати станом на 01.01.2016).

Залишається норма щодо утримання з такого розміру пенсій військового збору у розмірі 1,5%.

Не підлягають оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

 Щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам

Збережено виплати пенсій працюючим пенсіонерам аналогічні тим, які були у 2015 році. Тобто, працюючим пенсіонером виплата пенсії буде проводитись у розмірі 85%, але не менше 1,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – тобто не менше 1611 грн.

 Пенсіонерам, які працюють на так званих «спецпосадах» пенсії виплачуватимуться лише після звільнення. В період роботи на інших посадах виплата здійснюватиметься у розмірі 85% призначеної пенсії, але не менше 150% прожиткового мінімуму.

Інваліди І та ІІ гр., інваліди війни ІІІ гр., учасники бойових дій, члени сімей загиблих військовослужбовців одержуватимуть 100% пенсії незалежно від факту роботи.

Comments