Положення про УПСЗН

                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                          розпорядження міського голови

                                                                                                                          від ___ грудня 2016 року    № _____

   ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення

Лозівської міської ради Харківської області

        1. Загальні положення 

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (далі - управління) є структурним підрозділом міської ради, що утворюється рішенням міської ради і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань, є підзвітним і підконтрольним Лозівській міській раді Харківської області, підпорядковується Лозівському міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (далі – ДСЗН ХОДА).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та ДСЗН ХОДА, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та Лозівського міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.3. Положення про управління затверджується розпорядженням міського голови.

1.4. Діяльність управління здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету, управління, планів роботи відділів управління, затверджених начальником управління.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.6.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає міська рада, після попередньої експертизи у фінансовому управлінні. Штатний розпис управління затверджує міський голова за пропозиціями начальника управління.

1.7. Кошториси управління, Лозівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради затверджує начальник управління.

1.8. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

2. Основні завдання управління

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території міста Лозова у сфері соціального захисту населення, що включає: 

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

2.3. Призначення та виплату всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.4. Забезпечення реалізації державної  політики у сфері соціального захисту інвалідів та громадян, які згідно з чинним законодавством  мають право на пільги та компенсації, потребують  соціальної підтримки з боку держави. 

2.5. Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та організація надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб.

2.6. Розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання/ перебування.

2.7. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

2.8. Забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

2.9. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату усіх видів державних соціальних допомог.

2.10. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників управління та фізичних осіб, занесених до баз даних управління. Розробка і здійснення заходів щодо захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

2.11. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. 

3. Функції управління 

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1. Організовує виконання Конституції та законів України, указів Президента України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та ДСЗН ХОДА, розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації та Лозівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Сприяє забезпеченню дотримання підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.4. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

3.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

3.6. Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

3.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.8. Розробляє проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції управління.

3.9. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.10. Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесіях міської ради.

3.11. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

3.12. Бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді та її виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення.

3.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.14. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.18. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.19. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.20. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів стосовно діяльності управління.

3.21. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.22. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.23. Здійснює обробку персональних даних осіб, занесених до баз, які використовуються в діяльності управління, та забезпечує захист цих даних.

3.24. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції управління.

3.25. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.

3.26. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій Лозівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Харківської області, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

3.27. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

- розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією. 

3.28. З питань призначення та виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива:

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- здійснює призначення та виплату:  державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;  щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій;

- здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за призначені житлові субсидії населенню;

- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальні допомоги та субсидії в установленому законодавством порядку;

- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

- надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів”.

3.29. З питань організації роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів:

- здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива шляхом проведення вибіркових перевірок;

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату усіх державних соціальних допомог;

- обстежує умови проживання заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;

- проводить обстеження за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи для підтвердження її факту проживання;

- здійснює контроль за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, пільг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом проведення обстежень за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

3.30. У сфері реалізації державних соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- організовує призначення та виплату компенсаційних виплат та інших соціальних гарантій постраждалим від аварії на ЧАЕС на харчування, щорічної допомоги на оздоровлення, одноразової компенсації громадянам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування відповідно до законодавства України;

- подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.31. У сфері реалізації державних соціальних гарантій громадянам, які мають право на пільги:

- організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, транспорту, придбання твердого палива, скрапленого газу тощо;

- проводить  розрахунок права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від сукупного доходу сімї;

- проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян;

- проводить інвентаризацію особових справ осіб, які одержують пільги в установленому законодавством порядку;

- організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

- встановлює статус (в межах компетенції) та видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань організації проведення ремонту житлових будинків і квартир окремих пільгових категорій громадян, комісії щодо надання пільг за фактичним місцем проживання пільговика, комісії з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни та робочої групи для визначення коефіцієнту співвідношення кількості пасажирів з правом безкоштовного проїзду автомобільним транспортом загального користування і платних пасажирів по м. Лозова;

-  формує списки на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни до      5 травня

3.32. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

- спрямовує та координує діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради;

- здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

- подає пропозиції щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів на фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

- сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- подає в установленому порядку опікунській раді пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

- сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

3.33. У сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб:

- бере на облік та видає довідку внутрішньо переміщеної особи громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій або зони проведення антитерористичної операції;

- проводить інформаційно-розяснювальну роботу щодо умов призначення та виплати соціальних допомог за місцем фактичного проживання/перебування, зазначеного у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- призначає та виплачує щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, інші державні соціальні допомоги за місцем їх фактичного проживання/перебування;

- здійснює перевірку достовірності інформації, наданої в заяві внутрішньо переміщеної особи на призначення всіх видів соціальних допомог, шляхом перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи;

- здійснює контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.

3.34. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:

- здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

- здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію ДСЗН ХОДА;

- подає пропозиції щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

- інформує інвалідів про послуги міськрайонного центру зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- інформує міськрайонний центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати;

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення. 

3.35. Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

- забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

- забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції міській раді про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам.

3.36. Забезпечує ведення Програмного комплексу автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД), Програмного комплексу «Житлові субсидії»,  Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО), Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

3.37. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

3.38. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

3.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження. 

4. Права управління

Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у сфері соціального захисту населення.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

5. Структура управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування за погодженням з заступником міського голови та відповідно з директором ДСЗН ХОДА, в установленому законодавством порядку.

5.2. Структура управління затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.3. Перший заступник та заступники начальника управління призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління.

5.4.За відсутності начальника управління (щорічна або додаткова відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) його обов’язки виконує перший заступник начальника управління, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

5.5. За відсутності начальника управління та першого заступника начальника управління (щорічна або додаткова відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) обов’язки начальника управління виконує один з його заступників, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

5.6. Посадові особи місцевого самоврядування призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

5.7. Службовці та обслуговуючий персонал призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління. 

6. Взаємодія управління

6.1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лозівської міської ради,  ДСЗН ХОДА, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об`єднаннями громадян та окремими громадянами.

6.2. Управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

7. Відповідальність управління

 

7.1. Управління в особі начальника управління, першого заступника, заступників відповідно до розподілу обов’язків між ними несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань і функцій, а також реалізацію повноважень, передбачених цим Положенням, у порядку, визначеному діючим законодавством України.

 

 

Начальник управління праці

та соціального захисту населення

Лозівської міської ради

Харківської області                                                                                              В.В.Кіпкало

 

 

         УЗГОДЖЕНО:

 

Перший заступник

Лозівської міського голови                                                                                         О.М.Жидков

 

Керуюча справами

виконавчого комітету

Лозівської міської ради

Харківської області                                                                                                      Л.А.Шульгінова

 

Начальник юридичного відділу

апарату виконавчого комітету

Лозівської міської ради

Харківської області                                                                                               О.С.Степанова

 

Comments