Положення про УПСЗН

                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                                                                                                                   рішенням міської ради

                                                                                                                                                                                   від 27.09.2019 р. № 1733

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення

Лозівської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (далі - управління) є виконавчим органом Лозівської  міської ради Харківської області.

Управління створено рішенням Лозівської міської ради Харківської області для здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення в межах адміністративно-територіальних одиниць, розташованих в межах території Лозівської міської об’єднаної територіальної  громади.

За організаційно-правовою формою управління є органом місцевого самоврядування.

Управління є підзвітним і підконтрольним Лозівській міській раді Харківської області, підпорядковується Лозівському міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (далі – ДСЗН ХОДА).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та ДСЗН ХОДА, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та Лозівського міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.3. Положення про управління затверджується рішенням Лозівської міської ради Харківської області.

1.4. Діяльність управління здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету, управління, планів роботи відділів управління, затверджених начальником управління.

1.5. Управління є неприбутковою організацією, що утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.6.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає міська рада, після попередньої експертизи у фінансовому управлінні міської ради. Штатний розпис управління затверджує міський голова за пропозиціями начальника управління.

1.7. Кошториси управління, Лозівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради, Комунальної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» Лозівської міської ради Харківської області затверджує начальник управління.

1.8. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

2. Основні завдання управління

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Лозівської міської  об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню зі Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

2.3. Призначення та виплату всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.4. Забезпечення реалізації державної  політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та громадян, які згідно з чинним законодавством  мають право на пільги та компенсації, потребують  соціальної підтримки з боку держави.  

2.5. Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та організацію надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб.

2.6. Розроблення та організацію виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання/перебування, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

2.7. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.

2.8. Забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

2.9. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату всіх видів державних соціальних допомог.

2.10. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників управління та фізичних осіб, занесених до баз даних управління. Розробка і здійснення заходів щодо захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

2.11. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

 

3. Функції управління 

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1. Організовує виконання Конституції та законів України, указів Президента України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та ДСЗН ХОДА, розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації та Лозівського міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету та здійснює контроль за їх реалізацією, в межах завдань, покладених на управління.

3.2. Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Сприяє забезпеченню дотримання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.4. Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісій, рад, комітетів, робочих груп, створених при виконавчому комітеті міської ради, з питань соціального захисту населення.

3.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Лозівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.6. Вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

3.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.8. Розробляє проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції управління.

3.9. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.10. Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесіях міської ради.

3.11. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові, Харківській обласній державній адміністрації.

3.12. Бере участь у роботі комісій, рад, комітетів, робочих груп, створених при виконавчому комітеті міської ради, з питань, що належать до компетенції управління.

3.13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.14. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.16. Опрацьовує запити і звернення Народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.18. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень управління та про зміни в діючому законодавстві з питань соціального захисту населення.

3.19. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.20. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів стосовно діяльності управління.

3.21. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.22. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.23. Здійснює обробку персональних даних осіб, занесених до баз, які використовуються в діяльності управління, та забезпечує захист цих даних.

3.24. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції управління.

3.25. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.

3.26. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

3.27. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також у фізичних осіб-підприємців;

- сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

- розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення або заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці, бере участь у їх реалізації;

- бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань, та здійснює контроль за їх реалізацією. 

3.28. З питань призначення та виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива:

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

- здійснює призначення та виплату:  державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам; допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;  щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати –героїня»; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях,  а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій;

- здійснює розрахунки за призначені житлові субсидії населенню згідно з чинним законодавством;

- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальні допомоги та субсидії, в установленому законодавством порядку;

- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна”, забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг.

3.29. З питань організації роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів:

- здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, житлових субсидій, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату шляхом проведення вибіркових перевірок;

- здійснює контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на виплату усіх державних соціальних допомог; 

- обстежує умови проживання заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;

- здійснює контроль за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам довічних державних стипендій, усіх видів соціальних допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, пільг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3.30. У сфері реалізації державних соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- організовує призначення та виплату компенсаційних виплат та інших соціальних гарантій постраждалим від аварії на ЧАЕС на харчування, щорічної допомоги на оздоровлення, одноразової компенсації громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування відповідно до законодавства України;

- подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.31. У сфері реалізації державних соціальних гарантій громадянам, які мають право на пільги:

- здійснює прийом громадян з питань надання пільг на житлово-комунальні послуги, послуги транспорту, твердого палива та скрапленого газу;

- проводить  розрахунок права на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в залежності від сукупного доходу сімї;

- проводить розрахунок суми пільг на житлово-комунальні послуги,  виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право відповідно до чинного законодавства;

- встановлює статус (в межах компетенції) та видає відповідні посвідчення/довідки категоріям громадян, які мають право на пільги, відповідно до законодавства України;

- забезпечує соціальний захист осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, малозабезпечених громадян, ветеранів війни шляхом надання матеріальної допомоги, компенсацій, санаторно-курортного лікування в межах кошторисних призначень;

-  організовує роботу щодо обробки персональних даних  в базах персональних даних ПК „ЄДАРП”, ПК «ЦБІ», Реєстр «Санаторно-курортне лікування», їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них; 

- проводить інвентаризацію особових справ осіб, які одержують пільги, в установленому законодавством порядку.

3.32. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- організовує роботу з визначення потреб Лозівської міської об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреб, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

- спрямовує та координує діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки» міської ради;

- здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

- подає пропозиції щодо створення спеціалізованих закладів, служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

- подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів на фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання згідно з чинним законодавством;

- сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- подає в установленому порядку опікунській раді пропозиції щодо встановлення опіки над повнолітніми недієздатними особами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, та над повнолітніми особами, дієздатність яких обмежена;

- готує документи в установленому законодавством порядку на вчинення правочинів з майном недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;

- сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні благодійної (гуманітарної) соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

3.33. У сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб:

- бере на облік та видає довідку внутрішньо переміщеної особи громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій або зони проведення антитерористичної операції;

- проводить інформаційно-розяснювальну роботу щодо умов призначення та виплати соціальних допомог за місцем фактичного проживання/перебування, зазначеного у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- призначає та виплачує щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, інші державні соціальні допомоги за місцем їх фактичного проживання/перебування;

- здійснює перевірку достовірності інформації, наданої в заяві внутрішньо переміщеної особи на призначення всіх видів соціальних допомог, шляхом перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

3.34. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

- здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видає направлення на отримання протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації;

- здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- здійснює направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

- здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- інформує осіб з інвалідністю про послуги міськрайонного центру зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- інформує міськрайонний центр зайнятості про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

- сприяє створенню безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення. 

3.35. Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

- взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;

- забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

- забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

- забезпечує впровадження механізму взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

- організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції міській раді про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам.

3.36. Забезпечує ведення Програмного комплексу автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД), Програмного комплексу «Житлові субсидії»,  Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); Єдиної Web-орієнтованої інформаційної технології формування сегменту «Облік ВПО», Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики та власний сегмент локальної мережі.

3.37. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

3.38. Здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

 

4. Права управління

Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у сфері соціального захисту населення.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

 

5. Структура управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно з законодавством про службу в органах місцевого самоврядування за погодженням з заступником міського голови та відповідно з директором ДСЗН ХОДА, в установленому законодавством порядку.

5.2. Структура управління затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

5.3. Перший заступник та заступники начальника управління призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління.

5.4.За відсутності начальника управління (щорічна або додаткова відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) його обов’язки виконує перший заступник начальника управління, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

5.5. За відсутності начальника управління та першого заступника начальника управління (щорічна або додаткова відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) обов’язки начальника управління виконує один з його заступників, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.

5.6. Посадові особи місцевого самоврядування призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

5.7. Службовці та обслуговуючий персонал призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління.

 

6. Взаємодія управління

6.1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лозівської міської ради,  ДСЗН ХОДА, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об`єднаннями громадян та окремими громадянами.

6.2. Управління залучає спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

7. Відповідальність управління

7.1. Управління в особі начальника управління, першого заступника, заступників відповідно до розподілу обов’язків між ними несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань і функцій, а також реалізацію повноважень, передбачених цим Положенням, у порядку, визначеному діючим законодавством України.

 

 

Начальник управління праці

та соціального захисту населення

Лозівської міської ради  Харківської області                                                                                               В.В.Кіпкало 

 

 

 УЗГОДЖЕНО:

 

Перший заступник

Лозівського міського голови                                                                                                                              О.М.Жидков

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Лозівської міської ради   Харківської області                                                                                              Ю.В.Кушнір

 

Начальник юридичного відділу

апарату виконавчого комітету

Лозівської міської ради Харківської області                                                                                                О.С.Степанова

                                                                                                                                             

Comments