Державна соціальна допомога сім'ям з дітьми


"Про державну допомогу сім'ям з дітьми " - види допомог

опубліковано 14 серп. 2017 р., 02:21 УТСЗН ЛМР   [ оновлено 22 січ. 2018 р., 06:37 ]

ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ З  ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ


     Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані    в    системі    загальнообов'язкового   державного соціального страхування.

           Підставою для   призначення   жінкам  допомоги  у  зв'язку  з вагітністю та пологами є видана в  установленому  порядку  довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка:

   -  довiдки лiквiдацiйної комiсiї для жiнок, звiльнених з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи, органiзацiї;

   -  довiдки державної служби зайнятостi для жiнок, зареєстрованих у державнiй службi зайнятостi як безробiтнi;

     - довідки Пенсійного Фонду України про те, що жінка - суб'єкт підприємницької діяльності перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

   Особам, які усиновили або взяли  під  опіку  дитину  протягом двох місяців з дня її народження,  допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на  підставі  рішення  про  усиновлення  або встановлення  опіки  за  період  з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

  Допомога у зв'язку  з  вагітністю  та  пологами  надається  у розмірі   100   відсотків середньомісячного  доходу  (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше  25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

 

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

        Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

        Важливим моментом, який потрібно врахувати є те, що зараз за відсутності допомоги по догляду допомога при народженні виконує також роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період відпустки по догляду за дитиною до 3 років. А відповідно для того щоб цей період був зарахований до страхового стажу потрібно щоб допомога при народженні оформлялася саме на ту людину, яка бере або планує брати цю відпустку.

        Необхідні документи:

- заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення подається одним з батьків (опікуном), з яким постійно проживає дитина;

        Заява, може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника.

        В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява;

- копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

        Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня народження дитини.

        Крім того для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунка на який ви плануєте отримати цю допомогу.

        Допомога при народженні виплачуватимеься у розмірі, який не буде залежити від того, яка по рахунку дитина у сім’ї — перша, друга, третя.

        Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн. на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ 

 Право на допомогу при усиновленні дитини  має  особа,  яка  є громадянином   України,  постійно  проживає  на  її  території  та усиновила  дитину  з  числа  дітей-сиріт  або  дітей,  позбавленихбатьківського  піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).

         Необхідні документи:

 - заява  усиновлювача;

-   копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

-  копія рішення про усиновлення дитини.

          У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається  на кожну дитину.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови,  якщо звернення  за  її  призначенням  надійшло  не  пізніше  дванадцяти місяців  з  дня  набрання  законної  сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога при   усиновленні   дитини   надається   у  розмірі, встановленому  для виплати допомоги при народженні дитини.

 

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО  ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам,  призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей,  які позбавлені  батьківського піклування.

    Необхідні документи:

- заява опiкуна чи пiклувальника про призначення допомоги;

- копія рiшення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

- копiї свiдоцтва про народження дитини;

- довiдки з мiсця проживання дитини та опiкуна чи пiклувальника;

       - довідки про отримані пенсії, аліменти, стипендії, державні допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник за попередні 12 місяців (крім державної соціальної допомого, що виплачується на дітей-інвалідів, відповідно до законодавства).

     Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається  у  розмірі,  що  становить різницю між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

 

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ


     Право  на  допомогу  на  дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),  одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про  народження  дитини  або  документі  про  народження дитини,  виданому  компетентними  органами  іноземної держави,  за умови його  легалізації  в  установленому  законодавством  порядку (рішенні  про  усиновлення  дитини),  відсутній  запис  про батька (матір) або запис про батька  (матір)  проведено  в  установленому порядку  органом  державної  реєстрації  актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

     Право на допомогу на дітей  одиноким  матерям  (батькам)  має мати  (батько)  дітей  у  разі  смерті  одного  з батьків,  які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника  або  соціальну пенсію.

           Необхідні документи:

-        заява та декларація про доходи та майно осіб, що входять до складу сім’ї;

-        витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

-        копія свідоцтва про народження дитини;

-        довідка про склад сім’ї з вказівкою, що дитина проживає з матір’ю;

-   довідки з навчального закладу, якщо діти навчаються за денно формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV  рівнів  акредитації.

           У разі смерті одного з батьків:

-         довідку про неотримання пенсії у разі втрати годувальника;

-        копію свідоцтва про смерть батька (матері).

     Допомога  на  дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері  (батьку)  у  разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком  до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах  I-IV  рівнів  акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних  закладів,  але  не  довше  ніж  до  досягнення ними 23 років),   надається   у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між  100 відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

УВАГА! Зміни в законодавстві щодо порядку надання допомоги одиноким матерям.

опубліковано 5 січ. 2016 р., 22:16 tenny Adventure

“Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалено Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (реєстраційний номер 3628 від 11.12.2015 року), яким передбачається змінити умови надання окремих видів соціальної допомоги.

Законом передбачається, що тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надаватиметься з урахуванням матеріального стану сім'ї, в якій виховується дитина.

Допомога на дітей одиноким матерям - у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Враховуючи, що з 1 січня 2016 року будуть змінені розміри вищезгаданих допомог, здіснення виплат тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та допомоги на дітей одиноким матерям за січень 2016 року в січні проводиться не будуть.

3 метою реалізації норм Закону Міністерством підготовлено відповідне Урядове рішення, яке буде прийняте Кабінетом Міністрів України найближчим часом.

При цьому, звертаємо увагу, що для громадян, які звернуться у період з січня по березень 2016 року за призначенням зазначених видів допомоги за новими умовами, планується зазначені допомоги призначати та виплачувати з 1 січня 2016 року.

Увага!!! Зміни в призначенні допомоги до 3-х років та при народженні дитини

опубліковано 11 лип. 2014 р., 07:10 Окс Куч   [ оновлено 11 лип. 2014 р., 07:10 користувачем tenny Adventure ]

З 01.07.2014 припиняється призначення допомоги на дитину до 3-х років. Це стосується тільки нових призначень.

1-3 of 3